About Us
Organic vegetable
ผักออแกนิก (Organic) หรือที่บางคนจะสะกดด้วยคำว่า ผักออแกนิค, ผักออร์แกนิก, หรือว่าผักออร์แกนิค) ซึ่งมันก็เป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ลักษณะเด่นก็คือเวลาปลูกจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ เลย เหมือนกับเติบโตขึ้นมาจากธรรมชาติ ผู้ที่ปลูกผักออแกนิกนี้
จะต้องมีการดัดแปลงสภาพต่างๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ ตั้งแต่ การใช้ ปุ๋ยธรรมชาติในดิน มีการบำรุงรักษาดิน มีอากาศ ความชื้น น้ำ และอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักให้พืชออแกนิก เจริญเติบโตขึ้นมาให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด และเพราะต้องการความเอาใจใส่ แบบนี้นี่เอง
ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการปลูกสูง เพราะต้องใช้เวลาเพาะปลูกนาน
เนื่องจากไม่ใช้สารเคมีเร่งให้มันโตเร็ว เมื่อผักออแกนิกนี้วางขายในตลาด ก็จะมีราคาแพงเพราะมีต้นทุนการ ผลิตที่สูงกว่าพืชผักทั่วๆ ไป
ยิ่งไปกว่านั้นยังมีเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้เวลาปรับสภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงศัตรูพืชมาเบียดเบียนบางแห่ง ที่มีการปลูกผักออแกนิกถึงกับต้องกางมุ้ง ปลูกคอยประคบประหงม เหมือนลูกกันเลยทีเดียว
แต่ไม่ว่าสวนไหน จะปลูกด้วยวิธีใดก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
ไม่มีการใช้สารเคมีระหว่างนั้นเป็นอันขาด ถึงแม้ว่าจะมีศัตรูพืชอย่างหนอน และแมลงเข้ามารบกวนบ้าง ก็จะใช้ได้เพียง ยากับจัดศัตรูพืชที่มาจากธรรมชาติล้วนๆ จึงจะถือ ว่าเป็น “ผักออแกนิก” อย่างแท้จริง